Ajánlatok Elérhetőségek Voucher Balance

Adatkezelési tájékoztató

A Lenti Gyógyfürdő Kft. a www.lentifurdo.hu domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: ,,WEBOLDAL”) üzemeltetőjeként ezúton közzé teszi a weboldallal kapcsolatban végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, adatkezelési elveket. A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglalt valamennyi feltételeit, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

Az Adatkezelő adatai:

 • Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Lenti Gyógyfürdő Kft. („Adatkezelő”).
 • Székhely: 8960 Lenti, Táncsics utca 2/a
 • Postacím: 8960 Lenti, Táncsics utca 2/a
 • Cégjegyzékszám: 20-09-064381
 • Adószám: 11937355-2-20
 • Képviseli: Kárpáti Zoltán ügyvezető igazgató
 • E-mail cím: info@lentifurdo.hu
 • Telefonszám: +36 (92) 351 320

Adatfeldolgozó adatai:

Az adatok feldolgozója a Rocket Science Group
Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308

Az Adatkezelő felelős a jelen Tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Weboldalon érhető el. Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat. A Felhasználók a Weboldalon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat, adatokat:

A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd I. rész).
A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk (lásd II. rész)

A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL A WEBOLDAL SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE SORÁN KIFEJEZETTEN MEGADOTT ADATOK

1.) Az Adatkezelő által bekért személyes adatok köre

Ajánlatkéréskor
Ajánlatkéréskor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • Név
 • Telefon
 • Email
 • Gyermek életkora
 • IP cím
 • Hírlevélre történő feliratkozáskor
 • A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges:
 • Név
 • Cím
 • E-mail cím
 • Életkor

Kapcsolatfelvételkor
A Kft.-vel történő kapcsolatfelvételkor a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám

Nyereményjátékkor
Nyereményjátékon történő részvételhez a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • Név
 • E-mail cím

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés a fentiekben felsorolt adatokon kívül kiterjed minden egyéb, a Felhasználó és a Lenti Gyógyfürdő Kft. között a Lenti Gyógyfürdő Kft. szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan létrejövő szerződésben rögzített adatra, valamint a Felhasználó által a jogviszony fennállása alatt, ahhoz kapcsolódóan szolgáltatott adatra.

2.) Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához, a Weboldalon keresztül a Felhasználó és az Adatkezelő között létrejött szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez és jogosultságok érvényesítéséhez használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

az ajánlatkérés során a weboldalon a Felhasználónak lehetősége van az ott található űrlap kitöltésével ajánlatot kérni a kiválasztott időpontban, az éjszakék száma, szállástípus, létszám és gyermek – amennyiben van – születési dátumának megadásával.
a ,,kapcsolatfelvétel” funkció alatt A Felhasználó a „kapcsolatfelvétel” funkció használatával üzenetet küldhet a Lenti Gyógyfürdő Kft.-nak.
a hírlevél feliratkozás során a Felhasználó kérheti a Lenti Gyógyfürdő Kft. termékeit és szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő elektronikus hírlevelek, reklámüzenetek (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”) kiküldését a hozzájárulás visszavonásáig.
nyereményjáték során a cél a Kft. üzletmenetének pozitív irányba befolyásolása figyelemfelhívással és értékes nyeremények kisorsolásával a vásárlók elégedettségének növelése
Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, ajánlatkérés során az online ajánlatkérés érvényességi idejét követő 5 évig, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Weboldal az 1.) pontban írt szolgáltatásainak igénybevétele során a vonatkozó pipálós mező bejelölésével a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.) A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. A „Szállás ajánlatkérés” funkció használata esetén a felhasználó hozzájárul, hogy a megadott adatait az Adatkezelő a Felhasználó által megjelölt szálláshelyeknek, szállásközvetítőknek továbbítsa. Ha a Felhasználó kizárólag az adott kategóriát (pl. panzió, apartman, kemping, vendégház, szállásközvetítés) választja ki, úgy Adatkezelő jogosult a megadott adatokat az adott kategória alatt megjelölt valamennyi partnere részére továbbítani. A továbbított adatokat a szálláshelyek, szállásközvetítők kizárólag az ajánlatkéréssel kapcsolatban használhatják, 3. személy részére nem jogosultak továbbadni, valamint nem jogosultak az adatokat más célból felhasználni.

5.) A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

a, tájékoztatás a kezelt adatokkal kapcsolatban:

Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a marketing@lentifurdo.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Lenti Gyógyfürdő Kft. – 8960 Lenti, Táncsics utca 2/a címen, mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

b, helyesbítés:

A Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) az 5/a pontban leírt módon. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

c, törlés, zárolás:

A Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az 5/a pontban leírt módon, ingyenesen. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről. Zárolás esetén a zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy a Lenti Gyógyfürdő Kft. vagy annak megbízottja a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja az marketing@lentifurdo.hu e-mail címen, illetve a Lenti Gyógyfürdő Kft. – 8960 Lenti, Táncsics utca 2/a postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban Hírlevelet nem küld. Ha a hozzájárulás visszavonása kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél küldést) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul a Felhasználót, egyebekben a Weboldal szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait.

d, A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 5 kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat

A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN EGYÉBKÉNT GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK

Az Adatkezelő által gyűjtött információk köre
Amennyiben a Felhasználó nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen II. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben.

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem azonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek róla az oldal használata során, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát.

Cookie-k
Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Látogató számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.
Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics). Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Látogató korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Látogatónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).
A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A Felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie- jait is letilthatják. A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Látogató azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.
Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.
Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.
Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.
Amennyiben Látogató nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek róla a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.
A Weboldal tartalmazhat olyan információkat, különösen reklámokat, amelyek olyan harmadik személyektől, reklámszolgáltatóktól származnak, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek cookie-kat, web beacon-okat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat annak érdekében, hogy a felhasználónak a saját szolgáltatásaikkal összefüggésben címzett reklámüzenetet küldjenek. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

III. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/ Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/ Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

IV. ÜGYFÉLKAPCSOLAT

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

V. FÉNYKÉP ÉS VIDEÓKÉSZÍTÉS ÉS FELHASZNÁLÁS

Kép- és videófelvétel

Az fürdő területén az üzemeltető a tevékenysége-, illetőleg a szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására-, propagálására reklámanyagot stb. készít, ill. készített (mozgóképi vagy fényképfelvétel, ill. hangfelvétel stb.) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon, ill. az egyéb adathordozón megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel, ill. bárkivel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel, továbbá a belépőjegy megváltásával ezekhez a tevékenységekhez hozzájárul.
Az ilyen céllal készült felvételeket az üzemeltető fel is használhatja.
Amennyiben a Felhasználó az 5-ös pontban meghatározott módon kéri a Róla készült felvételek törlését és azok további felhasználásának megszűntetését, az Adatkezelő ennek a kérésnek eleget tesz.

VI.) LINKEK

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

VII.) ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő valamint az érintett alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő olyan személynek nem adja át, aki nem rendelkezik az adat megismerésére jogosultsággal.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő a jogosulatlan hozzáférések megelőzéséhez korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

VIII.) Jogorvoslati lehetőségek

1.) Panasztétel

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Keresetindítás
Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Adatkezelővel mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per. Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.
Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül valamely tagállam közhatalmi jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

Egyéb igényérvényesítési lehetőség
Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme. Jelen Tájékoztatóra az az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) 13. és 14. cikke, illetve magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Lenti, 2018. június 6.

_________________________

Adatkezelő: Lenti Gyógyfürdő Kft.

Képviseli: Kárpáti Zoltán ügyvezető igazgató

Hírlevél feliratkozás

Értesüljön elsőként legújabb ajánlatainkról és híreinkről

Feliratkozás